Vi arbetar för en inkluderande och likvärdig skola!

Reading for Life works towards the goal of democratizing education so that ALL learners are given the best opportunities to develop cognitively, linguistically, socially and emotionally.

Om oss

Läsa för livet:s vision är ett rättvist och demokratiskt samhälle där en persons framtid inte avgörs av kön, etnicitet eller social bakgrund.

Vi vill säkerställa att alla elever ges jämbördiga möjligheter att lära, så att skolframgång blir något likvärdigt. Läsa för livet anser att skolframgång idag är odemokratiskt fördelad, där vissa grupper elever gynnas medan andra missgynnas. Vi hävdar att språk spelar en central roll i allt lärande och därför behöver alla elever utveckla en litteracitet på hög nivå för att bli framgångsrika i sitt lärande. Endast då kan de nå sina livsmål och bli aktiva samhällsmedlemmar. 

För närvarande finns det grupper av elever i alla länder som inte får tillgång till de läs- och skrivkunskaper som krävs, på grund av ineffektiv skolorganisation och ineffektiv pedagogik. Läsa för livet:s insatser syftar till att motverka denna orättvisa genom att främja en demokratisk, pedagogisk utveckling i skolor världen över.

Den pedagogik vi funnit vara mest effektiv för att komma närmare vårt mål började utvecklas i Australien under 1980-talet. Den kom att benämnas som genrepedagogik. Ur denna växte så småningom läs- och skrivpedagogiken Reading to Learn fram. Framför allt var det Dr David Rose vid University of Sydney, som tillsammans med lärare vidareutvecklade de tidigare versionerna av genrepedagogiken så att den också omfattar lässtrategier. Den sociokulturella pedadagogiken bygger främst på teorier som sociologen Basil Berstein, psykologen Lev Vysotskij och lingvisten Michael Halliday formulerat.

Organisationen Läsa för livet är registrerad i Sverige men dess styrelse har, förutom ledamöter i Stockholm/Uppsala, också internationella ledamöter. Även organisationens medlemmar finns i olika länder. 

Våra internationella rådgivare är Dr David Rose (University of Sydney), Dr Rachel Whittaker (Universidad Autónoma de Madrid och Professor Jim Martin (University of Sydney)

Pedagogiska principer

Läsa för livet:s arbete bygger på övertygelsen om att:

 • språklig och kognitiv utveckling är totalt sammankopplad och beroende av social interaktion,
 • lärande i skolan är beroende av interaktion i klassrummet, så interaktion mellan lärare och elever har en kraftfull inverkan på lärande men även på uppbyggnaden av elevers identitet,
 • lärande främjas genom att många olika erfarenheter och reflektion från flera perspektiv får mötas, så lärande sker bäst i heterogena grupper,
 • ett kraftfullt lärande sker genom då man upplever framgång vid utförandet av utmanande uppgifter. Därför måste skolor/lärare noggrant planera hur elever kan stöttas, så att eleverna får uppleva framgång kontinuerligt,
 • språket är det viktigaste verktyget för lärande. Därför behöver skolor/lärare inte bara undervisa explicit genom språket utan också lära ut hur språket fungerar för att skapa mening inom alla ämnesområden. Eleverna behöver lära sig språket, lära sig lära genom språket samt lära sig hur språket fungerar,
 • språket är det mest effektiva verktyget för att uttrycka sin mening, kommunicera och bil inflytelserik. Därför behöver alla barn/elever förstå och lära sig använda språket för en mängd olika syften, så att alla har lika möjligheter att påverka och påverka samhällsutvecklingen,
 • kompetens i det officiella språket, i vilket land som helst är ett viktigt mål för skolan, men kunskaper i alla språk är viktiga, för individen och för samhället i stort. Därför måste elevernas kunskaper i vilket språk som helst uppmuntras och stödjas av skolor, såväl som inlärning av nya språk,
 • Lärarens roll är att bygga upp elevernas lärande genom modellering, vägledning och gemensamt arbete i elevernas "proximala utvecklingszon” (Vygotsky). En sociokulturell modell för lärande skapar den bästa stöttningen för elevers lärande, till skillnad från traditionell kunskapsförmedling och så kallad progressiv problembaserad undervisning,
 • skolutveckling främjas bäst i ”lärande organisationer” där idéer och pedagogik kritiskt och prövas i klassrummet genom en modell baserad på aktionsforskning,
 • Reading for Life tror inte att skolförbättringar kommer att uppnås genom privatisering och 
 • konkurrens.

Mål
Målet för organisationen är att initiera åtgärder, som i slutändan kommer att leda till en verkligt demokratisk skola, lokalt och globalt. Läsa för livet syftar till att bidra till att sprida kunskap om forskning och pedagogik, att främja förändring och att få genomslag på den politiska agendan för utbildning och pedagogik, utifrån de principer som beskrivs ovan. Vår metod är skriftliga publikationer, seminarier, workshops och presentationer samt kompetensutveckling för lärare och skolledare.

Post